มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 125
21 พ.ค. 100
22 พ.ค. 100
23 พ.ค. 100
24 พ.ค. 67
25 พ.ค. 89
26 พ.ค. 101

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 11
21 พ.ค. 15
22 พ.ค. 9
23 พ.ค. 13
24 พ.ค. 6
25 พ.ค. 5
26 พ.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 8
21 พ.ค. 4
22 พ.ค. 7
23 พ.ค. 9
24 พ.ค. 4
25 พ.ค. 6
26 พ.ค. 5

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์