มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 พ.ค. 101
10 พ.ค. 69
11 พ.ค. 77
12 พ.ค. 91
13 พ.ค. 88
14 พ.ค. 94
15 พ.ค. 66

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 พ.ค. 8
10 พ.ค. 13
11 พ.ค. 8
12 พ.ค. 4
13 พ.ค. 4
14 พ.ค. 5
15 พ.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 9
10 พ.ค. 8
11 พ.ค. 8
12 พ.ค. 7
13 พ.ค. 6
14 พ.ค. 5
15 พ.ค. 6

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 2
10 พ.ค. 0
11 พ.ค. 0
12 พ.ค. 1
13 พ.ค. 1
14 พ.ค. 1
15 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์