มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 139
21 พ.ค. 135
22 พ.ค. 121
23 พ.ค. 116
24 พ.ค. 70
25 พ.ค. 97
26 พ.ค. 119

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 16
21 พ.ค. 28
22 พ.ค. 25
23 พ.ค. 29
24 พ.ค. 20
25 พ.ค. 9
26 พ.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 6
21 พ.ค. 10
22 พ.ค. 7
23 พ.ค. 6
24 พ.ค. 8
25 พ.ค. 5
26 พ.ค. 5

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 1
25 พ.ค. 0
26 พ.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์