มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 พ.ค. 113
10 พ.ค. 87
11 พ.ค. 56
12 พ.ค. 78
13 พ.ค. 89
14 พ.ค. 82
15 พ.ค. 71

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 พ.ค. 9
10 พ.ค. 14
11 พ.ค. 12
12 พ.ค. 7
13 พ.ค. 4
14 พ.ค. 4
15 พ.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 12
10 พ.ค. 18
11 พ.ค. 20
12 พ.ค. 19
13 พ.ค. 9
14 พ.ค. 12
15 พ.ค. 13

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 1
10 พ.ค. 1
11 พ.ค. 0
12 พ.ค. 0
13 พ.ค. 0
14 พ.ค. 0
15 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์