มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 พ.ค. 82
10 พ.ค. 92
11 พ.ค. 74
12 พ.ค. 74
13 พ.ค. 76
14 พ.ค. 82
15 พ.ค. 71

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 พ.ค. 2
10 พ.ค. 7
11 พ.ค. 4
12 พ.ค. 0
13 พ.ค. 2
14 พ.ค. 0
15 พ.ค. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 พ.ค. 2
10 พ.ค. 2
11 พ.ค. 2
12 พ.ค. 1
13 พ.ค. 1
14 พ.ค. 1
15 พ.ค. 1