มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 87
21 พ.ค. 82
22 พ.ค. 79
23 พ.ค. 83
24 พ.ค. 54
25 พ.ค. 60
26 พ.ค. 66

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 8
21 พ.ค. 13
22 พ.ค. 14
23 พ.ค. 23
24 พ.ค. 5
25 พ.ค. 1
26 พ.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 2
21 พ.ค. 2
22 พ.ค. 2
23 พ.ค. 2
24 พ.ค. 2
25 พ.ค. 2
26 พ.ค. 2