มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
03 มิ.ย. 105
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 87
06 มิ.ย. 105
07 มิ.ย. 113
08 มิ.ย. 115
09 มิ.ย. 115

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
03 มิ.ย. 10
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 5
06 มิ.ย. 6
07 มิ.ย. 9
08 มิ.ย. 8
09 มิ.ย. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
03 มิ.ย. 2
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 2
06 มิ.ย. 1
07 มิ.ย. 2
08 มิ.ย. 2
09 มิ.ย. 2