เว็บแคม Chur

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Chur (555 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง
อุณหภูมิ 17.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 10 สิงหาคม 2022, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง