เว็บแคม Neuchâtel

Jeunes-Rives

สภาพอากาศ Webcam Neuchâtel

แหล่งข้อมูล: Pays de Neuchâtel

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Neuchâtel (485 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: อาจมีพายุฟ้าคะนอง
อุณหภูมิ 18.6 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.9 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 17 สิงหาคม 2022, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง